Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Viết phương trình hóa học của các phản ứng điều chế...

3. Viết phương trình hóa học của các phản ứng điều chế etilen, axetilen từ metan; điều chế clobenzen và nitrobenzen từ benzen và các chất vô cơ khác.

Hướng dẫn.

Sơ đồ phản ứng:

CH4  \(\overset{1500^{o}C}{\rightarrow}\)  C2H2   \(\overset{+H_{2}(Pd/PbCO_{3},t^{o})}{\rightarrow}\)  C2H4

C2H2     C6H6  \(\overset{Cl_{2},Fe,t^{o}}{\rightarrow}\)  C6H5Cl

C6H6    C6H5NO2