Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Không thực hiện phép tính, nêu dự đoán kết quả tìm x.

Không thực hiện phép tính, nêu dự đoán kết quả tìm x :

a) x + 9,68 = 9,68 ;

b) \(\frac{2}{5}\) + x = \(\frac{4}{10}\) ;

Bài giải:

a) Cách 1: x + 9,68 = 9,68, Ta có x = 0

(vì 0 cộng với số nào cũng bằng chính số đó).

Cách 2: Cách 1: x + 9,68 = 9,68, Ta có x = 0 (vì x = 9,68 - 9,68 = 0)

b) Cách 1:

 \(\frac{2}{5}\) + x = \(\frac{4}{10}\) , Ta có x = \(\frac{2}{5}\) (vì \(\frac{2}{5}\)  + x = \(\frac{2}{5}\) + \(\frac{2}{5}\) nên x =  \(\frac{2}{5}\))

Cách 2:  \(\frac{2}{5}\) + x = \(\frac{4}{5}\), Ta có: x =  \(\frac{2}{5}\) (vì x = \(\frac{4}{5}\) - \(\frac{2}{5}\) = \(\frac{2}{5}\))