Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Số oxi hóa đặc trưng của Crom là

3. Số oxi hóa đặc trưng của Crom là :

A. +2, +4, +6.

B. +2, +3, +6.

C. +1, +2, +4, +6.

D. +3, +4, +6.

Hướng dẫn.

Đáp án B.