Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 0,5m = ...cm   ;

b) 0,075km = ...m;

c) 0,0064kg = ...g;

d) 0,08 tấn = ...kg.

Bài giải:

a) 0,5m = 50cm   ;

b) 0,075km = 75m;

c) 0,0064kg = 64g;

d) 0,08 tấn = 80kg.