Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Phát biểu nào dưới đây là đúng?

3. Phát biểu nào dưới đây là đúng?

Khi một mạch kín phẳng, quay xung quanh một trục nằm trong mặt phẳng chứa mạch trong một từ trường, thì suất điện động cảm ứng đối chiều một lần trong.

A. 1 vòng quay

B. 2 vòng quay

C.\(\frac{1}{2}\) vòng quay

D.\(\frac{1}{4}\) vòng quay

Hướng dẫn:

Chọn C

Khi quay \(\frac{1}{2}\) vòng thì suất điện động cảm ứng đổi chiều một lần.