Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân.

Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân:

a) \(\frac{1}{2}\) giờ ;              \(\frac{3}{4}\) giờ ;               \(\frac{1}{4}\) giờ.

b) \(\frac{7}{2}\) m ;               \(\frac{3}{10}\) km ;              \(\frac{2}{5}\) kg.

Bài giải:

a) \(\frac{1}{2}\) giờ = 0,5 giờ ;              \(\frac{3}{4}\) giờ = 0,75 giờ ;               \(\frac{1}{4}\) giờ = 0,25 phút.

b) \(\frac{7}{2}\) m = 3,5m ;               \(\frac{3}{10}\) km = 0,3km  ;                 \(\frac{2}{5}\) kg = 0,4 kg.

Các bài học nên tham khảo