Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tìm các phân số bằng nhau trong các phân số sau.

Tìm các phân số bằng nhau trong các phân số sau:

\(\frac{3}{5}\);                  \(\frac{5}{8}\);            \(\frac{15}{25}\);            \(\frac{9}{15}\);           \(\frac{20}{32}\);        \(\frac{21}{35}\).

Bài giải:

Ta có:

\(\frac{15}{25}\) = \(\frac{15:5}{25:5}\) = \(\frac{3}{5}\)   ;

\(\frac{20}{32}\) = \(\frac{20:4}{32:4}\) = \(\frac{5}{8}\)   ;

 \(\frac{9}{15}\) = \(\frac{9:3}{15:3}\) = \(\frac{3}{5}\)   ;

 \(\frac{21}{35}\) = \(\frac{21:7}{35:7}\)  =  \(\frac{3}{5}\)  ;

Vậy \(\frac{3}{5}\) = \(\frac{15}{25}\) = \(\frac{9}{15}\) = \(\frac{21}{35}\).

\(\frac{5}{8}\) = \(\frac{20}{32}\)   ;