Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Viết thêm chữ số 0 vào bên phải phần thập phân của.

Viết thêm chữ số 0 vào bên phải phần thập phân của mỗi số thập phân để các số thập phân dưới đây đều có hai chữ số ở phần thập phần.

74,6 ;                   284,3 ;            401,25 ;                   104.

Bài giải:

74,6 ;                   284,3 ;            401,25 ;                   104.