Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 3. Dựa vào hình đã cho, điền số thích hợp vào ô trống.

Bài 3: Viết số:

                    

Hình a                                                       Hình c

                     

Hình b                                                        Hình d

Bài giải:

Hình a viết số 3 trước rồi viết số 5 sau.

Hình b viết số 3 trước rồi viết số 1 sau.

Hình c viết số 3 trước rồi viết số 5 sau.

Hình d viết số 4 trước rồi viết số 1 sau.