Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Một loại mỡ động vật chứa 20% tristearoylglixerol ...

3. Một loại mỡ động vật chứa 20% tristearoylglixerol, 30% tripanmitoyglixerol và 50% trioleoylglixerol (về khối lượng).

a) Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra khi thực hiện phản ứng xà phòng hóa loại mỡ trên.

b) Tính khối lượng muối thu được khi xà phòng hóa gần 1 tấn mỡ trên bằng dung dịch NaOH, giả sử hiệu suất của quá trình đạt 90%.

Hướng dẫn.

a) Các PTHH:

(C17H35COO)3C3H5 + 3NaOH   -> 3 C17H35COONa + C3H5(OH)3                         (1)

(C15H31COO)3C3H5 + 3NaOH  -> 3 C15H31COONa + C3H5(OH)3                           (2)

(C17H33COO)3C3H5 + 3NaOH  -> 3C17H33COONa + C3H5(OH)3                            (3)

b)

Số mol tristearoylglixerol = \(\frac{200000}{890}=224,72\) (mol).

Số mol trioleoylglixerol = \(\frac{500000}{884}=565,61\) (mol).

Số mol tripanmitoylglixerol = \(\frac{300000}{806}=372,21\) (mol).

Theo (1) thì khối lượng của natri stearat sẽ là : 224,72.3.306 = 206292,96 (gam).

Theo (2) thì khối lượng natripanmitat là : 372,21.278.3 = 310423,14 (gam).

Theo (3) thì khối lượng natri oleat là : 565,61.3.304 = 515836,32 (gam)

=> Tổng khối lượng muối thu được là : 1032552,42 (gam)

Vì hiệu suất của cả quá trình bằng 90% nên khối lượng muối thực tế thu được là :

 1032552,42.90% = 929297,18 (gam).