Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Quy đồng mẫu số các phân số.

Quy đồng mẫu số các phân số:

a) \(\frac{3}{4}\) và \(\frac{2}{5}\)

b) \(\frac{5}{12}\) và \(\frac{11}{36}\)

c) \(\frac{2}{3}\), \(\frac{3}{4}\) và \(\frac{4}{5}\)

Bài giải:

a)  \(\frac{3}{4}\) = \(\frac{3.5}{4.5}\) = \(\frac{15}{20}\)

\(\frac{2}{5}\) = \(\frac{2.4}{5.4}\) = \(\frac{8}{20}\)

b) \(\frac{5}{12}\) = \(\frac{5.3}{12.3}\) = \(\frac{15}{36}\)

\(\frac{11}{36}\) giữ nguyên;

c) \(\frac{2}{3}\) = \(\frac{2.4.5}{3.4.5}\) = \(\frac{40}{60}\);

\(\frac{3}{4}\) = \(\frac{2.3.5}{4.3.5}\) = \(\frac{45}{60}\);

\(\frac{4}{5}\) = \(\frac{4.3.4}{5.3.4}\) = \(\frac{48}{60}\);