Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Hãy chọn các chất thích hợp điền vào dấu hỏi rồi viết các phương trình hóa học của các sơ đồ phản ứng sau: a) C2H5OH + ?--------> ? + H2 b) C2H5OH + ? ------ > CO2 + ?

Hãy chọn các chất thích hợp điền vào dấu hỏi rồi viết các phương trình hóa học của các sơ đồ phản ứng sau:

a) C2H5OH + ?--------> ? + H2

b) C2H5OH + ? ------ > CO2 + ?

Giải