Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

So sánh : 1000...997

1000...997                            53 796...53 800

6987...10 087                        217 690...217 689

7500 : 10 ...750                     68 400...684 x 100

Bài giải:

1000 > 997                            53 796 > 53 800

6987 < 10 087                        217 690 < 217 689

7500 : 10 = 750                     68 400 = 684 x 100.