Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Khi khí H2S và axit H2SO4 tham gia các phản ứng oxi hóa – khử, người ta có nhận xét...

3. Khi khí H2S và axit H2SO4 tham gia các phản ứng oxi  hóa – khử, người ta có nhận xét :

- Hidro sunfua chỉ thể hiện tính khử.

- Axit sunfuric chỉ thể hiện tính oxi hóa.

a) Hãy giải thích điều nhận xét trên.

b) Đối với mỗi chất, dẫn ra một phản ứng hóa học để minh họa.

Lời giải.

a) Khí H2S và axit sunfuric đặc tham gia các phản ứng oxi hóa – khử thì khí H2S chỉ thể hiện tính khử còn H2SO4 chỉ thể hiện thính oxi hóa. Vì trong H2S số oxi hóa của (\(\overset{-2}{S}\)) chỉ có thể tăng, trong H2SO4 số oxi hóa (\(\overset{+6}{S}\)) chỉ có thể giảm.

b) Phương trình phản ứng hóa học:

                2H2S  +   O2   ->   2H2O  +   2S.

                2 H2SO4   +   Cu  ->   CuSO4   +   SO2  +  2H2O

                2 H2SO4   +   KBr   ->   Br2   +   SO2  +  2H2O  +  K2SO4   

a