Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Ngâm một đinh sắt nặng 4 gam trong dung dịch...

3. Ngâm một đinh sắt nặng 4 gam trong dung dịch CuSO4, sau một thời gian lấy đinh sắt ra, sấy khô, cân nặng 4,2857 gam. Khối lượng sắt tham gia phản ứng là :

A. 1,9990 gam                                           B. 1,9999 gam.

C. 0,3999 gam                                           D. 2,1000 gam.

Hướng dẫn giải.

Đáp án B.

Fe + CuSO4 -> FeSO4 + Cu

56 gam Fe phản ứng tạo 64 gam Cu => khối lượng tăng : 64 – 56 = 8 (gam).

X gam Fe                                                khối lượng tăng : 4,2857 – 4 = 0,2857(gam).

=>x = 1,9999.