Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Có 4 lọ, mỗi lọ đựng một dung dịch không màu : NaCl, HCl...

3. Có 4 lọ, mỗi lọ đựng một dung dịch không màu : NaCl, HCl, Na2SO4, Ba(NO3)2. Hãy phân biệt dung dịch đựng trong mỗi lọ bằng phương pháp hóa học. Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra, nếu có.

Bài làm.

Cho dung dịch chứa BaCl2 vào 4 mẫu thử chứa 4 dung dịch trên, dung dịch trong mẫu thử nào cho kết tủa trắng là Na2SO4.

        BaCl2  +  Na2SO4  ->  BaSO4   +   2NaCl.

Cho dung dịch AgNO3 vào 3 mẫu thử còn lại, dung dịch trong mẫu thử không cho kết tủa là Ba(NO3)2. Hai mẫu còn lại cho kết tủa là HCl và NaCl.

        HCl   +   AgNO3   ->   AgCl   +   HNO3

        NaCl   + AgNO3   ->   AgCl   +   NaNO3.

Để phân biệt dung dịch HCl và NaCl, cho quỳ tím vào hai dung dịch, dung dịch chuyển màu quỳ tím sang đỏ là HCl, dung dịch không làm quỳ tím đổi màu là NaCl.

a