Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 3. Giải các phương trình sau trên tập hợp số phức:

Bài 3. Giải các phương trình sau trên tập hợp số phức:

a) z4 + z2 – 6 = 0;                 b) z4 + 7z2 + 10 = 0

Hướng dẫn giải:

a) Đặt Z = z2 , ta được phương trình Z2 + Z – 6 = 0

Phương trình này có hai nghiệm là Z1 = 2, Z2 = -3

Vậy phương trình có bốn nghiệm là ± √2 và ± i√3.

b) Đặt Z = z2 , ta được phương trình Z2 + 7Z + 10 = 0

Phương trình này có hai nghiệm là Z1 = -5, Z2 = -2

Vậy phương trình có bốn nghiệm là ± i√2 và ± i√5.