Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 3. Chuyển các hỗn số sau thành phân số rồi thực hiện phép tính:

Bài 3. Chuyển các hỗn số sau thành phân số rồi thực hiện phép tính:

a) \( 1\frac{1}{2}+1\frac{1}{3}\) ;       b) \( 2\frac{2}{3}-1\frac{4}{7}\) ;     c) \( 2\frac{2}{3}.5\frac{1}{4}\) ;        d) \( 3\frac{1}{2}:2\frac{1}{4}\) .

Bài làm:

a) \( 1\frac{1}{2}+1\frac{1}{3}\) \( =\frac{3}{2}+\frac{4}{3}=\frac{9}{6}+\frac{8}{6}=\frac{17}{6}\) ;

b) \( 2\frac{2}{3}-1\frac{4}{7}\) \( =\frac{8}{3}-\frac{11}{7}=\frac{56}{21}-\frac{33}{21}=\frac{23}{21}\) ;

c) \( 2\frac{2}{3}.5\frac{1}{4}\) \( =\frac{8}{3}.\frac{21}{4}=\frac{8.21}{3.4}=14\) ;

d) \( 3\frac{1}{2}:2\frac{1}{4}\) \( =\frac{7}{2}:\frac{4}{9}=\frac{7}{2}.\frac{4}{9}=\frac{14}{9}\) .

Các bài học nên tham khảo