Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Chất chỉ thị axit-bazo là gì? Hãy cho biết màu của quỳ và phenolphtalen trong dinh dịch với các khoảng pH khác nhau?

Chất chỉ thị axit-bazo là gì? Hãy cho biết màu của quỳ và phenolphtalen trong dinh dịch với các khoảng pH khác nhau?

trả lời:

Để xác định môi trường của dung dịch người ta thường dùng chất chỉ thị axit-bazo. Chất chỉ thị axit-bazo là chất có màu biến đổi phụ thuộc vào pH của dung dịch.

Màu của quỳ tím và phenolphtalen trong dung dịch có khoảng pH khác nhau: