Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 3. Nguyên tố cacbon có hai đồng vị

Bài 3. Nguyên tố cacbon có hai đồng vị :  chiếm 98,89% và  chiếm 1,11%.

Nguyên tử khối trung bình của cacbon là :

a) 12,500;                  b) 12,011                      c) 12,022;                 d) 12,055.

Lời giải:

Chọn B.