Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Phát biểu nào sau đây là đúng...

3. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Nhôm là 1 kim loại lưỡng tính.

B. Al(OH)3 là một bazơ lưỡng tính.

C. Al2O3 + là một oxit trung tính.

D. Al(OH)3 là một hiđroxxit lưỡng tính.

Hướng dẫn.

Chọn D.