Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Cho hai bảng phân bố tần số ghép lớp...

3. Cho hai bảng phân bố tần số ghép lớp

Khối lượng của nhóm cá mè thứ 1

Khối lượng của nhóm cá mè thứ 2

a) Tính các số trung bình cộng của các bảng phân bố tần số ghép lớp đã cho.

b) Tính phương sai của các bảng phân bố tần số ghép lớp đã cho.

c) Xét xem nhóm cá nào có khối lượng đồng đều hơn?

Hướng dẫn.

a), b) Số trung bình cộng của nhóm cá thứ nhất: 

\(\overline{x}=\frac{1}{20}\).(4x0,7 + 6x0,9 + 6x1.1 + 4x1,3) = 1

Phương sai: \(S_{x}^{2}=\frac{1}{20}\).(4x0,72 + 6x0,92 + 6x1,12 + 4x1,32) – 1 = 0,042

Độ lệch chuẩn: Sx = 0,2

Đối với nhóm cá thứ hai:

Số trung bình: \(\overline{y}=\frac{1}{20}\).(3x0,6 + 4x0,8 + 6x1 + 4x1,2 + 3x1,4) = 1

Phương sai: \(S_{x}^{2}=\frac{1}{20}\).(3x0,62 + 4x0,82 + 6x12 + 4x1,22 + 3x1,42) – 1 = 0,064

Độ lệch chuẩn: Sx = \(\sqrt{0,064}\) ≈ 0,25.

c) Ta thấy \(\overline{x}=\overline{y}\) = 1, trọng lượng trung bình hai nhóm cá bằng nhau nhưng \(S_{x}^{2}\) < \(S_{y}^{2}\) chứng tỏ mức độ phân tán các giá trị so với giá trị trung bình của nhóm cá thứ hai lớn hơn. Nghĩa là khối lượng nhóm cá thứ nhất đồng đều hơn nhóm cá thứ hai.