Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 3. Thực hiện các phép tính sau:

Bài 3. Thực hiện các phép tính sau:

a) (3 - 2i)(2 - 3i);                   b) (-1 + i)(3 + 7i);

c) 5(4 + 3i)                            d) (-2 - 5i).4i                           

Hướng dẫn giải:

a) (3 - 2i)(2 - 3i) = (6 - 6) + (-9 -4)i = -13i;

b) (-1 + i)(3 + 7i) = (-3 - 7) + (-7 + 3)i = -10 -4i;

c) 5(4 + 3i) = 20 + 15i;

d) (-2 - 5i).4i = -8i - 20i2 = -8i -20(-1) = 20 - 8i