Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Viết các phương trình hóa học của phản ứng xảy ra khi:

Viết các phương trình hóa học của phản ứng xảy ra khi:

a) Sục khí xiclopropan vào trong dung dịch brom.

b) Dẫn hỗn hợp xiclopropan, xiclopentan và hidro đi vào trong ống có bột niken, nung nóng.

c) Đun nóng xiclohexan với brom theo tỉ lệ 1:1

Hướng dẫn giải:

c)   + Br   + HBr