Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

So sánh các số đo sau đây.

So sánh các số đo sau đây:

a) 913,232413m3 và 913 232 413cm3.

b) \(\frac{12345}{1000}\) m3và 12,345m3.

c) \(\frac{8372361}{100}\)m3 và 8 372 361dm3.

Bài giải:

a) 913,232413m3 = 913 232 413cm3.

b) \(\frac{12345}{1000}\) m= 12,345m3.

c) \(\frac{8372361}{100}\)m3 > 8 372 361dm3.

Các bài học nên tham khảo