Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Trong các phản ứng hóa học sau:

Trong các phản ứng hóa học sau:

             SO2  + Br2  + 2H2O  →  H2SO4 + 2HBr

Brom đóng vai trò gì?

A. Chất khử.

B. Chất oxi hóa.

C. Vừa là chất khử, vừa là chất oxi hóa.

D. Không là chất oxi hóa, không là chất khử.

Chọn đáp án đúng.

Hướng dẫn giải:

Chọn B