Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Chọn cụm từ cho thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trong các câu sau:...

3. Chọn cụm từ cho thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trong các câu sau:

- Trong các chất khí, hiđro là khí…Khí hiđro có…

- Trong phản ứng giữa H2 và CuO, H2 là…vì…của chất khác; CuO là …vì …cho chất khác.

Hướng dẫn giải.

- Trong các chất khí, hiđro là khí nhẹ nhất. Khí hiđro có tính khử.

- Trong phản ứng giữa H2 và CuO, H2 là chất khử vì chiếm oxi của chất khác; CuO là oxi hóa vì nhường oxi cho chất khác.