Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 3. Hãy so sánh phần trăm khối lượng của cacbon trong các chất sau : CH4, CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3.

Bài 3. Hãy so sánh phần trăm khối lượng của cacbon trong các chất sau : CH4, CH3Cl, CH2Cl2 CHCl3.

Giải

Cách 1. Phân tử các chất chỉ có một nguyên tử C nhưng phân tử khối tăng dần nên thành phần trăm khối lượng C trong các hợp chất được sắp xếp: 

       CH4  > CH3Cl > CH2Cl2 > CHCl3

Cách 2. Tính phần trăm %m

%mC (CH4)=75%

%mC (CH3Cl)=23,7%

%mC (CH2Cl2) =14,1%

%mC (CHCl3)=9,26%

_--------- >  CH4  > CH3Cl > CH2Cl> CHCl3