Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Hai người dùng một chiếc gậy để khiêng một

Hai người dùng một chiếc gậy để khiêng một cỗ máy nặng 1000N. Điểm treo cỗ máycách vai người đi trước 60cm và cách vai người đi sau 40cm. Bỏ qua trọng lượng của gậy, hỏi mỗi người chịu một lực bằng bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Áp dụng quy tắc hợp lực song song cùng chiều.

 Ta có: P= PA + PB = 1000N          (1)

Mặt khác: PA. OA = PB. OB

       => \(\frac{P_{A}}{P_{B}}\) = \(\frac{OB}{OA}\) = \(\frac{40}{60}\) = \(\frac{2}{3}\)   (2)

(1) & (2) => PA = 600N và PB= 400N