Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Có các chất sau

Có các chất sau: axit sunfuric, nước, kaliclorua rắn. Hãy viết phương trình của hóa học của các phản ứng để điều chế hidro clorua

Hướng dẫn giải:

2KCl + H2SO4 đ \(\overset{t^{\circ}}{\rightarrow}\)  K2SO4  + 2HCl

2KCl + H2O   KOH + H2↑  + Cl2

H2  + Cl2\(\overset{as}{\rightarrow}\) 2HCl