Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 3 Trung bình mỗi toa xe chở số hàng. Bài 4 Tính bằng hai cách:

Bài 3. Một chuyến xe lửa có 3 toa xe, mỗi toa xe chở 14 580kg hàng và có 6 toa xe khác, mỗi toa chở 13 275kg hàng. Hỏi trung bình mỗi toa xe chở bao nhiêu ki-lô-gam hàng?

Bài 4 Tính bằng hai cách:

a) (33164 + 28528) : 4;

b) (403494 - 16415) : 7.

Hướng dẫn giải:

Bài 3

Số toa xe chở hàng là:

3 + 6 = 9 (toa)

Số hàng do 3 toa chở là:

 14580 x 3 = 43740 (kg)

Số hàng do 6 toa khác chở là:

13275 x 6 = 79650 (kg)

Số hàng do 9 toa chở là:

43740 + 79650 = 123390 (kg)

Trung bình mỗi toa xe chở số hàng là:

123390 : 9 = 13710 (kg)

Bài 4

a) (33164 + 28528) : 4 = ?

Cách 1: a) (33164 + 28528) : 4 = 61692 : 4 = 15423

Cách 2: a) (33164 + 28528) : 4 = 33164 : 4 + 28528 : 4 = 8291 + 7132 = 15423

b) (403494 - 16415) : 7 = ?

Cách 1: b) (403494 - 16415) : 7 = 3870799 : 7 = 55297

Cách 2: b) (403494 - 16415) : 7 = 403494 : 7 - 16415 : 7 = 57642 - 2345 = 55297