Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 3: Tính 18 yến + 26 yến

Bài 3: Tính

18 yến + 26 yến

648 tạ - 75 tạ

135 tạ x 4

512 tấn : 8

Bài 4 Một xe ô tô chuyển trước chở được 3 tấn muối, chuyển sau chở nhiều hơn chuyến trước 3 tạ. Hỏi cả hai chuyến xe đó chở được bao nhiêu tạ muối?

Hướng dẫn giải:

Bài 3: Tính

18 yến + 26 yến = 44 yến

648 tạ - 75 tạ = 573 tạ

135 tạ x 4 = 540 tạ

512 tấn : 8 = 64 tấn

Bài 4:

3 tấn = 30 tạ

Chuyến sau xe chở được số muối là:

        30 + 3 = 33 (tạ)

Số tạ muối cả hai chuyến xe đó chở được là:

       30 + 33 = 63 (tạ)

                                              Đáp số 63 tạ muối

Các bài học nên tham khảo