Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 3: Tính, Bài 4: Số ?,Bài 5: Viết phép tính thích hợp.

Bài 3: Tính:

             

a.             b.           c.           d.              đ.           e.             f.

              

g.           h.              i.             j.             k.           l.              m.

Bài 4: Số ?

               

Hình 1.                                                       Hình 2.

Bài 5: Viết phép tính thích hợp:

a) Có: 5 quả                                             b) Có: 7 viên bi

Thêm: 3 quả                                                Bớt: 3 viên bi

Có tất cả:....quả ?                                        Còn:....viên bi ?

                          

Bài giải:

Bài 3:

a. Kết quả bằng 7.                             g. Kết quả bằng 6.

b. Kết quả bằng 10.                           h. Kết quả bằng 7.

c. Kết quả bằng 8.                             i. Kết quả bằng 3.

d. Kết quả bằng 4.                             j. Kết quả bằng 1.

đ. Kết quả bằng 8.                             k. Kết quả bằng 4.

e. Kết quả bằng 10.                           l. Kết quả bằng 0.

f. Kết quả bằng 10.                           m. Kết quả bằng 3.

Bài 4:

Hình 1: Viết số 5 sau đó viết số 9 vào ô trống.

Hình 2: Viết số 10 sau đó viết số 2 vào ô trống.

Bài 5:

a) 5 + 3 = 8.

b) 7 - 3 = 4.