Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

3.Nêu bản chất hoá học và chức năng của gen. 4.Một đoạn mạch ADN có cấu trúc như sau :

3.Nêu bản chất hoá học và chức năng của gen.

-        Bản chất hóa học và chức năng của gen là AND.

-        Chức năng của gen: gen có chức năng di truyền xác định.

4.Một đoạn mạch ADN có cấu trúc như sau :

Mạch 1: A-G-T-X-X-T

Mạch 2: T-X-A-G-G-A

Viết cấu trúc của 2 đoạn ADN con được tạo thành sau khi đoạn mạch ADN mẹ nói trên kết thúc quá trình tự nhân đôi.

Giải:

ADN con :- mạch 1 (cũ): A-G-T-X-X-T

             - mạch mới : T-X-A-G-G-A

 

ADN mẹ: - mạch 2 (cũ): T-X-A-G-G-A

             - mạch mới : A-G-T-X-X-T