Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

3.Biến dị tổ hợp xuất hiện phong phú ờ những loài sinh sản hữu tính được giải thích trên cơ sở tế bào học nào ? 4.Sự kiện quan trọng nhất trong quá trình thụ tinh là gi trong các sự kiện sau đây ? a)Sự kết hợp theo nguyên tắc : một giao tử đực với một giao tử cái b)Sự kết hợp nhân của hai giao tử đơn bội c)Sự tổ hợp bộ NST của giao tử đực và giao tử cái d)Sự tạo thành hợp tử

3.Biến dị tổ hợp xuất hiện phong phú ờ những loài sinh sản hữu tính được giải thích trên cơ sở tế bào học nào ?

Biến dị tổ hợp xuất hiện phong phú ờ những loài sinh sản hữu tính được giải thích do sự phối hợp các quá trình nguyên phân, giảm phán và thụ tinh.


4.Sự kiện quan trọng nhất trong quá trình thụ tinh là gi trong các sự kiện sau đây ?
a)Sự kết hợp theo nguyên tắc : một giao tử đực với một giao tử cái
b)Sự kết hợp nhân của hai giao tử đơn bội
c)Sự tổ hợp bộ NST của giao tử đực và giao tử cái
d)Sự tạo thành hợp tử

Đáp án c