Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 3. Một vòi nước chảy vào bể, giờ đầu chảy vào được. Bài 4. Trước đây mua 5m vải phải trả 60 000 đồng. Hiện nay giá bán mỗi mét vải đã giảm 2000 đồng.

Bài 3. Một vòi nước chảy vào bể, giờ đầu chảy vào được \( \frac{2}{15}\) bể, giờ thứ hai chảy vào được \( \frac{1}{5}\) bể. Hỏi trung bình mỗi giờ vòi nước đó chảy vào được bao nhiêu phần của bể ?

Giải

Vòi nước chảy trong 2 giờ được :

\( \frac{2}{15}+\frac{1}{5}=\frac{1}{3}\) (bể)

Trung bình mỗi giờ vòi nước chảy được :

\( \frac{1}{3}\) : 2 = \( \frac{1}{6}\) (bể)

Đáp sô' : \( \frac{1}{6}\) bể.

Bài 4. Trước đây mua 5m vải phải trả 60 000 đồng. Hiện nay giá bán mỗi mét vải đã giảm 2000 đồng. Hỏi với 60 000 đổng, hiện nay có thể mua được bao nhiêu mét vải như thế ?

Giải

Trước đây, giá 1m vải là :

60 000 : 5 = 12 000 (đồng)

Hiện nay, giá 1m vải là :

12 000 - 2000 = 10 000 (đồng)

Hiện nay. với 60 000 đồng có thể mua dược :

60 000 : 10 000 = 6 (m)

Đáp số : 6m vải.

Các bài học nên tham khảo