Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Cho hàm số: Hãy tính: f(2); f(1); f(0); f(-1); f(-2)

Cho hàm số \(y = f\left( x \right) = {x^2} - 2\) . Hãy tính: f(2); f(1); f(0); f(-1); f(-2)

Hướng dẫn làm bài:

Ta có: \(y = f\left( x \right) = {x^2} - 2\)

Thay f(2); f(1); f(0); f(-1); f(-2) vào hàm số:

\(f\left( 2 \right) = {2^2} - 2 = 4 - 2 = 2\)

\(f\left( 1 \right) = {1^2} - 2 = 1 - 2 = -1\)

\(f\left( 0 \right) = {0^2} - 2 =  - 2\)

\(f\left( { - 1} \right) = {\left( { - 1} \right)^2} - 2 = 1 - 2 =  - 1\)

\(f\left( { - 2} \right) = {\left( { - 2} \right)^2} - 2 = 4 - 2 = 2\)