Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tìm x sao cho:

a)Giá trị của biểu thức 2x – 5 không âm;

b)Giá trị của biểu thức -3x không lớn hơn giá trị của biểu thức -7x + 5.

Hướng dẫn làm bài:

a)Ta có bất phương trình: 2x – 5 ≥ 0 ⇔ 2x > 5

⇔\(x \ge {5 \over 2}\)

Vậy để cho 2x – 5 không âm thì \(x \ge {5 \over 2}\) .

b)Tìm x sao cho giá trị của biểu thức -3x không lớn hơn giá trị của biểu thức -7x + 5.

Ta có : -3x ≤ -7x + 5 ⇔-3x + 7x ≤ 5

⇔2x  ≤ 5

⇔x ≤\({5 \over 2}\)

Vậy để cho giá trị của  -3x không lớn hơn giá trị của  -7x + 5 thì \(x \le {5 \over 2}\) .