Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Điền vào chỗ trống trong bảng thanh toán sau:

29. Điền vào chỗ trống trong bảng thanh toán sau:

Bài giải:

Số
thứ tự

Loại hàng

Số lượng
(quyển)

Giá đơn vị
(đồng)

Tổng số tiền
(đồng)

1

Vở loại 1

35

2000

70.000

2

Vở loại 2

42

1500

63.000

3

Vở loại 3

38

1200

45.600

Cộng

     

178.600

 

 

 

 

Số
thứ tự 
Loại hàng Số lượng
(quyển)
Giá đơn vị
(đồng)
Tổng số tiền
(đồng)
1 Vở loại 1 35 2000 70.000
2 Vở loại 2 42 1500 63.000
3 Vở loại 3 38 1200 45.600
Cộng        178.600