Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Lich su 8 Bài 29- Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và c chính sách khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân pháp, các chính sách trên của pháp nhằm mục đích gì, chính sách khai thác thuộc địa lần 2 của pháp, những chuyển biến của xã hội việt nam sử 8, chính sách khai thác thuộc địa của thực dân pháp ở việt nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất, em có nhận xét gì về tổ chức bộ máy cai trị của thực dân pháp, hậu quả của chính sách khai thác thuộc địa của pháp, xã hội việt nam trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân pháp

Tác động của chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp đối với kinh tế, xã hội Việt Nam

- Trong nông nghiệp, Pháp đẩy mạnh việc cướp đoạt ruộng đất, lập các đồn điền.