Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 28. Tính:

Bài 28. Tính:

a) \( \sqrt{\frac{289}{225}}\)                                 b) \( \sqrt{2\frac{14}{25}}\)

c) \( \sqrt{\frac{0,25}{9}}\)                                d) \( \sqrt{\frac{8,1}{1,6}}\)

Hướng dẫn giải

ĐS: a) \( \frac{17}{15}\);                  b) \( \frac{8}{5}\);            

      c) \( \frac{1}{6}\) ;                      d) \( \frac{9}{4}\).