Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Đố: Một học sinh đã “ rút gọn” như sau: Bạn đó giải thích: “Trước hết em rút gọn cho 10, rồi rút gọn cho 5”. Đố em làm như vậy đúng hay sai? Vì sao?

Đố: Một học sinh đã “ rút gọn” như sau:

\({{10 + 5} \over {10 + 10}} = {5 \over {10}} = {1 \over 2}\)

Bạn đó giải thích: “Trước hết em rút gọn cho 10, rồi rút gọn cho 5”. Đố em làm như vậy đúng hay sai? Vì sao?

Bài giải

Theo quy tắc rút gọn, ta phải chia cả tử và

 mẫu của phân số cho cùng một số khác 0, nhưng học sinh này đã trừ cả tử và mẫu cho 10.