Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Cho đoạn thẳng AB:

Cho đoạn thẳng AB:

 

Hãy vẽ vào vở các đoạn thẳng  CD, EF, GH, IK biết rằng:

\(CD = {3 \over 4}AB;EF = {5 \over 6}AB;GH = {1 \over 2}AB;IK = {5 \over 4}AB.\)

Giải:

Đoạn AB được chia thành 12 đoạn nhỏ bằng nhau. Do đó \(CD = {3 \over 4}AB = {9 \over {12}}AB\) .

Vậy: CD bằng 9 đoạn nhỏ, EF bằng 10 đoạn nhỏ, GH bằng 6 đoạn nhỏ, IK bằng 15 đoạn nhỏ.