Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Lý thuyết Học thuyết tiến hoá tổng hợp hiện đại - Cadasa Bài 26: Học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại | Sơ Đồ Tư Duy Đáp án-Bài 26 - LUYỆN THI SINH HỌC 2013 - Google Sites học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại violet, thuyết tiến hóa và di truyền của đacuyn, giáo án học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại, bài 27 quá trình hình thành quần thể thích nghi, tiến hóa nhỏ và tiến hóa lớn, giải bài tập sinh học 12 bài 26, so sánh học thuyết dacuyn và học thuyết tiến hóa hiện đại, sinh 12 bài 28

Bài 3.Hiện tượng di-nhập gen ảnh hưởng như thế nào đến vốn gen và tần số alen của quần thể?

Bài 1. Tại sao đột biến gen mặc dù thường có hại cho cơ thể sinh vật nhưng vẫn có vai trò quan trọng trong quá trình tiến hoá?