Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Vẽ đồ thị của các hàm số sau trên cùng một mặt phẳng tọa độ:

25. a) Vẽ đồ thị của các hàm số sau trên cùng một mặt phẳng tọa độ:

y = x + 2;                                        y = - x + 2.

b) Một đường thẳng song song với trục hoành Ox, cắt trục tung Oy tại điểm có tung độ bằng 1, cắt các đường thẳng y = x + 2 và    y = - x + 2 theo thứ tự tại hai điểm M và N. Tìm tọa độ của hai điểm M và N.

Bài giải:

a) Đồ thị được vẽ như hình bên.

 

b) Vì M thuộc đồ thị y = y = x + 2 và tung độ của nó là y = 1 nên x + 2= 1.

Suy ra x = -1,5.

Vậy M(-1,5; 1).

Vì N thuộc đồ thị y = - x + 2 và tung độ của N là y = 1 nên - x + 2 = 1.

Suy ra x = .

Vậy N(; 1).