Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tìm bậc của mỗi đa thức sau:

Bài 25. Tìm bậc của mỗi đa thức sau:

a) 3x2 – \(\frac{1}{2}\) x + 1 + 2x – x2;

b) 3x2 + 7x3 – 3x3 + 6x3 – 3x2.

Hướng dẫn giải:

a) 3x2 – \(\frac{1}{2}\) x + 1 + 2x – x= 3x2 + \(\frac{3}{2}\)x + 1 có bậc 2;

b) 3x2 + 7x3 – 3x3 + 6x3 – 3x= 10x3 có bậc 3.