Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 24. Một chiếc cầu được thiết kế như hình 21

Bài 24. Một chiếc cầu được thiết kế như hình 21 có độ dài AB = 40m, chiều cao MK = 3m. Hãy tính bán kính của đường tròn chứa cung AMB

Hướng dẫn giải:

Gọi MN = 2R là đường kính của đường tròn có cung tròn là 

Theo bài tập 23, ta có: 

             KA. KB = KM. KN

         hay KA. KB = KM. (2R - KM)

Thay số, ta có:

              20. 20 = 3(2R - 3)

     do đó 6R = 400 + 9 = 4099.

Vậy R = \(\frac{409}{6}\) ≈688,2(mét)