Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 24. Tam giác A\'B\'C\' đồng dạng với tam giác ....

Bài 24. ∆A'B'C' ∽ ∆A"B"C" theo tỉ số đồng dạng K1, ∆A"B"C" ∽∆ ABC theo tỉ số đồng dạng k2. Hỏi tam giác A’B’C’ đồng dạng với tam giác ABC theo tỉ số nào?

Giải:

 ∆A'B'C' ∽ ∆A"B"C" theo tỉ số đồng dạng K= \(\frac{A'B'}{A"B"}\)

 ∆A"B"C" ∽∆ ABC theo tỉ số đồng dạng k=  \(\frac{A"B"}{AB}\)

Theo tính chất 3 thì ∆A'B'C' ∽ ∆ABC.

Theo tỉ số K= \(\frac{A'B'}{AB}\) = \(\frac{A'B'.A"B"}{A'B'.AB}\) = \(\frac{A'B'}{A"B"}\).\(\frac{A"B"}{AB}\)

vậy K= K1.k2