Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Không giải phương trình,

22. Không giải phương trình, hãy cho biết mỗi phương trình sau có bao nhiêu nghiệm:

a) 15x2 + 4x – 2005 = 0;            b) \(-\frac{19}{5}\)x2 - √7x + 1890 = 0.      

Khi phương trình ax2 + bx + c = 0 có a và c trái dấu thì ac < 0, suy ra –ac > 0; hơn nữa b2 ≥ 0. Do đó ∆ = b2 – 4ac > 0. Vậy phương trình có hai nghiệm phân biệt.

Áp dụng:

a)    Phương trình 15x2 + 4x – 2005 = 0 có a = 15, c = -2005 trái dấu nhau nên phương trình có hai nghiệm phân biệt.

b)    Phương trình  \(-\frac{19}{5}\)x2 - √7x + 1890 = 0 có a = \(-\frac{19}{5}\) và c = 1890 trái dấu nhau nên phương trình có hai nghiệm phân biệt.