Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 22. Biến đổi các biểu thức dưới dấu căn thành dạng tích rồi tính

Bài 22. Biến đổi các biểu thức dưới dấu căn thành dạng tích rồi tính:

a) \( \sqrt{13^{2}- 12^{2}}\);                    b) \( \sqrt{17^{2}- 8^{2}}\);

c) \( \sqrt{117^{2} - 108^{2}}\);                 d) \( \sqrt{313^{2} - 312^{2}}\).

Hướng dẫn giải:

a) ĐS: 5.

b) \( \sqrt{17^{2}- 8^{2}}\) = \( \sqrt{(17 - 8)(17 + 8)}\) = \( \sqrt{9.25}\) = √9.√25 = 3.5 = 15.

c) ĐS: 45

d) ĐS: 25